IMG_4096-1

Завідувач відділу

забезпечення якості

вищої освіти

 

Красильникова Ганна Володимирівна – д. пед. н., доцент кафедри Технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва, Відмінник освіти України
е-mail: krasil@ukr.net

У 1981 році закінчила з відзнакою Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування за спеціальністю «Технологія швейних виробів» та розпочала науково-педагогічну діяльність асистентом на кафедрі технології та конструювання швейних виробів. Протягом 1983-1986 років навчалася в аспірантурі Московського технологічного інституту легкої промисловості. 1987 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Технологія швейних виробів».

З 1988 року працює в університеті доцентом кафедри технології та конструювання швейних виробів, з 1998 року – доцентом кафедри педагогіки та психології, із 2001 року – доцентом кафедри теорії та методики трудового і професійного навчання. Із грудня 2003 року впродовж 12 років очолювала роботу навчально-методичного відділу зі створення нормативно-методичної бази університету на євроінтеграційних засадах. У жовтні 2015 року призначена завідувачем відділу забезпечення якості вищої освіти.

Активно займається науково-методичною, навчальною, управлінською, науково-дослідницькою діяльністю. Красильникова Г.В. розробила та успішно реалізувала у навчальному процесі підготовки фахівців спеціальності «Професійна освіта» за профілем «Технологія виробів легкої промисловості» комплекси навчальних дисциплін методичного спрямування.

Є автором понад 150 наукових та методичних праць, зокрема 4-х монографій, навчального посібника, складників освітніх стандартів першого покоління. 2015 року в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю «Теорія і методика професійної освіти».

Впродовж тривалого часу у складі робочих груп Міністерства освіти і науки України брала активну участь у розробленні складників системи галузевих стандартів на основі компетентнісного підходу, проектів нормативних документів щодо впровадження системи моніторингу якості вищої освіти, а також у створенні Національної рамки кваліфікацій.

Список наукових праць Красильникової Г.В.

Профіль Красильникової Г.В. в Google Scholar.

 

1

Провідний фахівець

відділу забезпечення

якості вищої освіти

 

Білик Вікторія Володимирівна – к.пед.н., старший викладач кафедри
Технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва
е-mail: bilykvika@ukr.net

У 2005 році успішно закінчила Хмельницький національний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Професійне навчання. Моделювання, конструювання та технологія швейних виробів», у 2006 році – магістратуру за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання». З 2006 року працювала майстром виробничого навчання на кафедрі теорії та методики трудового і професійного навчання, з 2007 – викладачем цієї ж кафедри. Протягом 2008-2012 років заочно навчалася в аспірантурі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. 2015 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю «13.00.04 – теорія і методика професійної освіти». Тема дисертації «Формування проектувальної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю в процесі професійної підготовки».

З 2015 року працює в університеті методистом I категорії новоствореного відділу забезпечення якості вищої освіти, з 2016 – за сумісництвом старшим викладачем кафедри теорії та методики трудового і професійного навчання.

Білик В.В. успішно реалізовує у навчальному процесі підготовки майбутніх фахівців спеціальностей «Професійна освіта» та «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» комплекси навчальних дисциплін. Є автором 29 наукових та методичних праць. Активно бере участь у конференціях та семінарах професійного спрямування.

Список наукових праць Білик В.В.

Профіль Білик В.В. в Google Scholar.

 

Фахівець ІІ категорії

відділу забезпечення якості

вищої освіти

Гапченко Олена Вікторівна – к.пед.наук, доцент кафедри філософії і політології
е-mail: gapchenkoov@ukr.net

У 2000 році закінчила з відзнакою філософсько – теологічний факультет Чернівецького державного університету імені Ю. Федьковича за спеціальністю «Філософія» та отримала кваліфікацію філософ, викладач філософських дисциплін та розпочала науково – педагогічну діяльність викладачем кафедри філософії та політології Хмельницького технологічного університету Поділля.

2001 – 2005 рр. аспірантура (заочно) філософського ф-ту, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, спеціальність «09.00.05- історія філософії».

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію. З 2014 р. доцент кафедри філософії і політології ХНУ. З жовтня 2017 року фахівець відділу забезпечення якості вищої освіти.

Є автором близько 50 наукових та методичних праць.

 

Фахівець ІІ категорії

відділу забезпечення якості

вищої освіти

 

Білецька Галина Анатоліївна – д. пед. н., професор кафедри екології
е-mail: biletska_galina2017@ukr.net

У 1996 році закінчила з відзнакою Тернопільський педагогічний інститут за спеціальністю «Біологія і хімія» та отримала кваліфікацію вчителя біології і хімії. Педагогічну діяльність розпочала у загальноосвітній школі. З 1999 року працює в Хмельницькому національному університеті. Має практичний досвід викладання природничих дисциплін у закладах вищої освіти і загальноосвітніх навчальних закладах.

2004 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю «Теорія і методика професійної освіти». Тема дисертації «Педагогічні умови інтеграції фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін у підготовці екологів».

Протягом 2011–2014 років навчалася в аспірантурі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. 2015 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю «Теорія і методика професійної освіти». Тема дисертації «Теоретичні і методичні засади природничо-наукової підготовки майбутніх екологів у вищих навчальних закладах».

З 2019 року працює у відділі забезпечення якості вищої.

Активно займається науково-методичною, навчальною і науково-дослідницькою діяльністю. Розробила та успішно реалізовує у навчальному процесі навчально-методичні комплекси дисциплін підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальностями 101 «Екологія» і 014.05 «Середня освіта (Біологія і здоров’я людини)».

Є автором понад 100 наукових і методичних праць, у тому числі 1 монографія, 3 навчальних посібники, 1 стаття у науковому журналі, що індексується в наукометричній базі даних Scopus, 48 статей у періодичних фахових виданнях України, 6 статей у фахових виданнях інших країн. Брала участь у розроблені складників галузевих стандартів першого покоління для напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» і спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища», освітніх програм і навчальних планів спеціальностей 101 «Екологія» і 014.05 «Середня освіти (Біологія та здоров’я людини)».

Список наукових праць Білецької Г.А.

Профіль Білецької Г.А. в Google Scholar

 

 

Фахівець ІІ категорії

відділу забезпечення якості

вищої освіти

 

ДЛУГУНОВИЧ НАТАЛЯ АНАТОЛІЇВНА – К. ЕКОН. Н., ДОЦЕНТ КАФЕДРИ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Е-MAIL: DLUGUNOVICH@KHMNU.EDU.UA

У 1997 році закінчила Технологічний університет Поділля за спеціальністю «Менеджмент у виробничий сфері» та отримала кваліфікацію інженер-економіст.

Науково-педагогічну діяльність розпочала з 1997 року з посади асистента кафедри інформаційних систем в менеджменті.

2009 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». В 2012 році отримала звання доцента кафедри програмної інженерії. З 2018 року доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій.

З 2014 року по теперішній час є директором міжкафедрального науково-виробничого центру інформаційних технологій Хмельницького національного університету (структурний підрозділ науково-дослідної частини ХНУ, за сумісництвом).

З 2020 року працює у відділі забезпечення якості вищої освіти.

Активно займається науково-методичною, навчальною і науково-дослідницькою діяльністю.

Має близько 40 наукових публікацій, в тому числі 4 статті у науково-метричних базах Scopus та Web of Science, 1 навчальний посібник з грифом МОН.

 

 

 

Поділитися: