СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

 

Монографії і навчальні посібники

 1. Білецька Г.А. Управління якістю освіти в університеті : інноваційні підходи, технології та засоби [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М.Є. Скиба, Г.В. Красильникова, Г.А. Білецька. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 186 с.
 2. Білецька Г.А. Природничо-наукова підготовка майбутніх екологів у вищих навчальних закладах [Монографія] / Г.А. Білецька. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 378 с.
 3. Білецька Г.А. Рекреаційне природокористування : Навч. посіб. / Г.А. Білецька. – Львів : «Новий світ 2000», 2012 р. – 170 с.
 4. Білецька Г.А. Екологічна стандартизація і сертифікація : Навч. посіб. / Г.А. Білецька. – Львів: «Новий світ 2000», 2006 р. – 140 с.
 5. Білецька Г.А. Геологія з основами геоморфології. Ґрунтознавство : Навч.-метод. посіб. / Г.А. Білецька. – Хмельницький : ТУП, 2002. – 166 с.

Стаття у науковому журналі, що індексується в наукометричній базі даних Scopus

 1. Biletska H. Formation of natural scientific competence in future teachers of physical education / Н. Biletska, H. Krasylnykova, N. Mironova, I. Nazarko // Journal of Physical Education and Sport. 2018. Supplement issue 2, Art. 170, pp. 1143 – 1149.

 

Статті у періодичних фахових виданнях України

 1. Білецька Г.А. Обґрунтування доцільності використання електронних навчальних курсів на основі хмарних сервісів у післядипломній освіті лікарів / І.В. Лобода, Г.А. Білецька // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. – Серія: педагогіка і психологія. – 2019. – Випуск 57. – С. 108-113.
 2. Білецька Г. А. Компостування органічних відходів у побутових умовах / Г.А. Білецька, І.В. Матюшенко // Природничий альманах. Серія : Біологічні науки. – 2019. – Вип. 26. – С. 16-23. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pasbn_2019_26_4.
 3. Білецька Г.А. Проектування результатів підготовки майбутніх вчителів біології та здоров’я людини з урахуванням компетентнісного підходу в освіті / Г.А. Білецька, Н.Г. Міронова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук пр. / Редкол. : І.А.Зязюн та ін. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер». – 2018. – Вип. 50. – С. 220-225.
 4. Білецька Г.А. Вплив йоду на показники ліпідного обміну у крові самок білих щурів різного віку з ожирінням / Н.Г. Копчак, О.С. Покотило, І.С. Назарко, Г.А. Білецька, М.І. Коваль // Experimental and clinical physiology and biochemistry. – 2018. – 2(82). – С. 49-55.
 5. Білецька Г.А. Експериментальна перевірка ефективності методики природничо-наукової підготовки майбутніх екологів / Г.А. Білецька // Наука і освіта (Science and education) : наук.-практ. журн. – Одеса : ПНЦ НАПН України. – 2014. – № 6/СХХІІІ. – С. 165-172.
 6. Білецька Г.А. Загальнонаукові компетенції у структурі професійної компетентності фахівця-еколога / Г.А. Білецька // Наука і освіта (Science and education) : наук.-практ. журн. – Одеса : ПНЦ НАПН України. – 2014. – №1/СХVІІІ. – С. 70-75.
 7. Білецька Г.А. Критерії, показники і рівні сформованості природничо-наукової компетентності майбутніх екологів / Г.А. Білецька // Освіта та педагогічна наука (Education and Pedagogical Sciences). – Луганськ : ДЗ «ЛНУ ім. Тараса Шевченка». – 2014. – № 2(163).– С. 19-24.
 8. Білецька Г.А. Моделі природничо-наукової підготовки майбутніх екологів у вищих навчальних закладах / Г.А. Білецька // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. – К. : [б. в.]. – 2014. – Вип. 80. – С. 29-33.
 9. Білецька Г.А. Обґрунтування концепції природничо-наукової освіти майбутніх екологів / Г.А. Білецька // Педагогіка і психологія професійної освіти : наук.-метод. журн. – Львів : [б. в.]. – 2014. – № 1. – С. 37-46.
 10. Білецька Г.А. Основні шляхи удосконалення природничо-наукової підготовки майбутніх екологів у вищих навчальних закладах / Г.А. Білецька // Педагогічний процес : теорія і практика : зб. наук. пр. – Київ : Едельвейс. – 2014. – Вип. 2. – С. 17-23.
 11. Білецька Г.А. Педагогічні умови формування природничо-наукової компетентності майбутніх екологів / Г.А. Білецька // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. / гол. ред. І.М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА. – 2014. – Вип. 17. – С. 15-19.
 12. Білецька Г.А. Природничо-наукова підготовка майбутніх екологів: сутність та стан проблеми у педагогічних дослідженнях / Г.А. Білецька // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. – К. : Педагогічна преса. – 2014. – № 1(52). – С. 60-65.
 13. Білецька Г.А. Проектування цілей природничо-наукової підготовки майбутніх екологів / Г.А. Білецька // Науковий вісник Чернівецького національного університету : зб. наук. пр. Вип. 723 – Педагогіка та психологія / наук. ред. І.С. Руснак. – Чернівці : ЧНУ. – 2014. – С. 15-22.
 14. Білецька Г.А. Сутність і структура природничо-наукової компетентності майбутнього еколога / Г.А. Білецька // Сучасні інформаційні техно-логії та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук пр. / Редкол. : І.А.Зязюн та ін. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер». – 2014. – Вип. 37. – С. 354-359.
 15. Білецька Г.А. Технологія природничо-наукової підготовки майбутніх екологів з використанням інформаційного освітнього середовища Moodle / Г.А. Білецька // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. / гол. ред. І.М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА. – 2014. – Вип. 16. – С. 29-34.
 16. Biletska G.A. Formation of personality traits of future ecologists in the process of natural-scientific training using Moodle / G.A. Biletska // Інформаційні технології в освіті : зб. наук. пр. – Херсон : ХДУ. – 2014. – № 19. – С. 45-53.
 17. Білецька Г.А. Використання MOODLE у підготовці студентів-екологів за денною формою навчання / Г.А. Білецька // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. – Рівне : РДГУ. – 2013. – Вип. 7(50). – С. 11-14.
 18. Білецька Г.А. Екологічна компетентність майбутнього фахівця-аграрника / Г.А. Білецька // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Сер. : Педагогічні та психологічні науки / гол. ред. Є.М. Потапчук. – Хмельницький : НАДПСУ. – 2013. – № 2(67). – С. 24-30.
 19. Білецька Г.А. Принципи відбору змісту природничо-наукової підготовки майбутніх екологів / Г.А. Білецька // Педагогіка і психологія професійної освіти : наук.-метод. журн. – Львів : [б. в.]. – 2013. – № 4. – С. 111-119.
 20. Білецька Г.А. Сучасний стан природничо-наукової підготовки майбутніх екологів у вищих навчальних закладах / Г.А. Білецька // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук пр. / Редкол. : І.А.Зязюн та ін. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер». – 2013. – Вип. 36. – С. 153-160.
 21. 27. Білецька Г.А. Використання віртуальних лабораторних робіт у підготовці фахівців-екологів / Г.А. Білецька // Інформаційні технології в освіті : зб. наук. пр. – Херсон : ХДУ. – 2012. – Вип. 12. – С. 44-49.
 22. Білецька Г.А. Сучасні інформаційні освітні середовища та їх застосування у професійній екологічній освіті / Г.А. Білецька // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Редкол. : Т.І.Сущенко та ін. – Запоріжжя : [б. в.]. – 2012. – Вип. 22(75). – С. 74-81.
 23. Білецька Г.А. Тенденції і проблеми розвитку екологічної освіти / Г.А. Білецька // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук пр. / Редкол. : І.А.Зязюн та ін. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер». – 2012. – Вип. 30. – С. 300-306.
 24. Білецька Г.А. Роль краєзнавчої освіти у професійній підготовці майбутніх екологів / Г.А. Білецька // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького : електрон. наук. фах. вид. – Хмельницький : [б. в.]. – 2011. – Вип. 4. – Режим доступу : http://www. nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2011_4/11bgapme.pdf.
 25. Білецька Г.А. Становлення, професійної екологічної освіти в Україні / Г.А. Білецька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія : Педагогіка. – Тернопіль : [б. в.]. – 2011. – № 5. – С. 55-60.
 26. Білецька Г.А. Формування екологічної свідомості студентів-екологів засобами туристично-краєзнавчої діяльності / Г.А. Білецька // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук пр. / Редкол. : І.А.Зязюн та ін. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер». – 2011. – Вип. 28. – С. 214-218.
 1. Білецька Г.А. Науково-методичне забезпечення інтеграції фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін у підготовці екологів / Г.А. Білецька, Н.Г. Міронова // Імідж сучасного педагога : наук.-практ. освіт.-попул. часоп. – Полтава : АСМІ. – 2006. – № 6. – С. 119-127.
 2. Білецька Г.А. Вплив йоду на показники ліпідного обміну у крові самок білих щурів різного віку з ожирінням / Н.Г. Копчак, О.С. Покотило, І.С. Назарко, М.І. Коваль // Experimental and clinical physiology and biochemistry. – 2018. – 2(82). – С. 49-55.
 3. Білецька Г.А. Гео-інформаційна система оцінки еколого-туристичної ситуації в регіоні / В.О.Осика, Ю.В. Форкун, Г.А. Білецька // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – Харьков : ЧП «Технолог. центр». – 2010. – 2/6 (44). – С. 51-55.
 4. Білецька Г.А. Розвиток екотуризму як засіб економіного зростання Хмельницької області / Г.А. Білецька // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький : ХНУ. – 2010. – Т. 2. Економічні науки. – С. 245-247.
 5. Білецька Г.А. Природні рекреаційні ресурси Хмельницької області та їх роль у економічному зростанні регіону / Г.А. Білецька, Р.І. Мисяк // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький : ХНУ. – 2008. – № 6. – Т. 3. Економічні науки. – С. 7-9.
 6. Білецька Г.А. Суспільно-економічні основи та економічний зміст екологічного туризму / Г.А. Білецька, В.А. Сільчук // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький : ХНУ. – 2008. – № 3. – Т. 3. Економічні науки. – С. 178-180.
 7. Білецька Г.А. Рекреаційні ландшафтні ресурси Хмельницької області / Г.А. Білецька // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. пр. – Львів : НЛТУ України. – 2008. – № 18.4.– C. 87-91.
 8. Білецька Г.А. Соціально-економічні та екологічні аспекти розвитку рекреаційного господарства у Хмельницькій області / Г.А. Білецька // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький : ХНУ. – 2007. – № 1. Економічні науки. – С. 219-221.
 9. Білецька Г.А. Автоматизовані системи спостережень і контролю атмосферного повітря / Г.А. Білецька // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький : ХНУ. – 2007. – № 2. Технічні науки. – С. 81-83.
 10. Білецька Г.А. Розробка банку даних екологічної інформації поверхневих вод м. Хмельницького / В.М. Джулій, Н.Г. Міронова, Г.А. Білецька // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький : ХНУ. – 2007. – № 1. Технічні науки. – С. 187 – 190.
 11. Білецька Г.А. Оптимізація процесу біоконверсії органічних відходів / Н.Г. Міронова, Г.А. Білецька // Журнал «Питання біоіндикації та екології». – 2007. – № 6. – С. 1-17.
 12. Білецька Г.А. Інтеграційні тенденції в професійній підготовці еколога / Г.А. Білецька // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка і психологія. – Чернівці : Рута. – 2004. – № 208. – С. 21-28.
 13. Білецька Г.А. Синтез культур та інтеграція знань як засоби вирішення екологічних проблем / Г.А. Білецька // Збірник наукових праць. – Хмельницький : Видавництво Національної академії ПСУ. – 2004. – № 26. – Ч. ІІ. – С. 88-90.
 14. Білецька Г.А. Вивчення глобальних екологічних проблем на основі інтеграції знань з фундаментальних дисциплін / Г.А. Білецька // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : [б. в.]. – 2004. – № 1. – С. 3-7.
 15. Білецька Г.А. Шляхи екологізації фундаментальних дисциплін у підготовці еколога / Г.А. Білецька // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. – Серія : Педагогіка і психологія. – Вінниця : ДОВ Вінниця. – 2004. – № 9. – С. 92-97.
 16. Білецька Г.А. Інтегровані спецкурси в підготовці майбутніх екологів / Г.А.Білецька // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук пр. / Редкол. : І.А. Зязюн та ін. – Київ-Вінниця : ДОВ Вінниця, 2004. – С. 339-344.
 17. Білецька Г.А. Використання систем штучного інтелекту у моніторингових дослідженнях / Г.А.Білецька, Л.В. Шаврова // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький : ХУП. – 2002. – № 3. – Т. 1. Технічні науки. – С. 224-226.
 18. Білецька Г.А. Мінеральні води Хмельницької області. Оптимізація складу мінеральних вод / Г.А. Білецька, Л.Л. Новицька // Науковий вісник Ужгородського університету. – Серія : Хімія. – Ужгород : «Поличка Карпатського краю». – 2002. – Випуск 8. – С. 63-65.
 19. Білецька Г.А. Комп’ютерний пошук хімічного складу нержавіючих сталей / В.І. Копилець, Г.А. Білецька // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький : ХУП. – 2001. – № 3. – С. 169-171.
 20. Білецька Г.А. Комп’ютерне моделювання взаємодії модифікованих кластерів вугілля і метану з киснем. І. Вплив кисню на корозійну тривкість металевих стінок печі / Ю.В. Стефаник, В.І. Копилець, Д.В. Брик, Г.А. Білецька // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2001. – №3. – С. 96-99.
 21. Білецька Г.А. Комп’ютерне моделювання процесу горіння вугілля і метану в повітрі / Ю.В. Стефаник, В.І. Копилець, Г.А. Білецька // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2001. – №1. – С. 86-91.
 22. Білецька Г.А. Екологічна хімія підземних вод Хмельницької області / Г.А.Білецька // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький : ХУП. – 2000. – № 6. Ч. 3. – С. 114-115.

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Biletska H. Evaluation of Educational and Methodical Support in Natural Science Training of Future Ecologists / H. Biletska, N. Mironova, O. Mateyuk, L. Kazimirova, A. Diachuk // International Journal of New Economics, Public Administration and Law. – 2018. – № 2 (2). – р. 221-229.
 2. Biletska H. Agroecological Assessment of Urboecosystems’ Soils (Based on the Example of the City of Khmelnytskyi, Ukraine) / M. Mironova, H. Biletska, V. Rybak, O. Iefremova, N. Shevchuk, S. Shevchenko, B. Artamonov // International Journal of New Economics, Public Administration and Law. – 2018. – № 2 (2). – р. 72-84.
 3. Белецкая Г.А. Диагностика результатов естественнонаучной подготовки будущих экологов с использованием обучающей среды Мoodle / Г.А.Белецкая // Инновации в образовании. – М. : Изд.-во СГА. – 2014. – № 8.– С. 130-139.
 4. Белецкая Г.А. Методологические подходы к организации естественнонаучной подготовки будущих экологов в высших учебных заведениях / Г.А. Белецкая // Веснік Мозырскага дзяржаунага педагогічнага універсітэта імя І.П. Шамякіна. – Мозырь : МДПУ. – 2014. – № 1(42). – С. 61-65.
 5. Белецкая Г.А. Содержание естественнонаучного образования будущих экологов / Г.А. Белецкая // Веснік Віцебскага дзярджаунага універсітэта : Навукова-практычны часопіс. – Віцебск : ВДУ. – 2013. – №6(78). – С. 84 – 91.
 6. Белецкая Г.А. Фундаментализация профессионального экологического образования / Г.А. Белецкая // Yearbook of Eastern European Studies. – Wrocław : Instytut Polsko-Rosyjski. – №. 2. – 2013. – С. 258-272.

 

Статті в інших журналах

 1. БілецькаГ.А. Тенденції розвитку екологічної освіти у постіндустріальному суспільстві / Г.А. Білецька // Український антропоцентризм Георгія Філіпчука : зб. наук. пр. – 2016. – С. 244-249.
 2. Білецька Г.А. Мобільність студентів у рамках співпраці з Краківською політехнікою / Л.Л. Станіславова, Г.А. Білецька // Університет на шляху Болонських перетворень : зб. наук.-метод. праць / заг. ред. М.Є. Скиба, С.Г. Костогриз. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 38-42.
 3. Білецька Г.А. Гідромінеральні ресурси Хмельниччини: стан вивченості, проблеми та перспективи використання / Г.А. Білецька // Екологічний вісник : наук.-попул. екол. всеукр. журнал. – К. : Видання ВЕЛ. – 2010. – Січень-лютий. – С. 28-30.
 4. Білецька Г.А. Аналіз впливу чинників на рівень небезпеки, яку створюють об’єкти поводження з небезпечними відходами / Н.Г. Міронова, І.П. Крайнов, Г.А. Білецька // Науково-популярний екологічний журнал “Екологічний вісник”. – Березень – квітень 2010. – С. 15-17.
 5. Білецька Г.А. Перспективи розвитку екологічного туризму у Хмельницькій області / Г.А. Білецька, Н.Г. Міронова // Науковий збірник «Проблеми педагогічних технологій». – Випуск 5 – 6. 2009. – С. 20 – 22.

 

Матеріали конференцій

 1. Білецька Г.А. Використання інформаційного середовища для організації та управління освітнім процесом в хмельницькому національному університеті / Н.Г. Міронова, О.В. Мудрак, Г.А. Білецька // Управління якістю підготовки фахівців : Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Одеса, 2018. – С. 105-110.
 2. Білецька Г.А. Концепція екологічної ніші у фіто меліоративних дослідженнях / Н.Г. Міронова, Г.А. Білецька // Сучасний стан і перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства, урбоекології та фіто меліорації : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Лівів, 2019. – С. 276-278.
 3. Білецька Г.А. Значення природничо-наукових дисциплін в екологічній освіті майбутніх вчителів біології / Г. Білецька, В. Хованець // Проблеми екології та еволюції екосистем в умовах трансформованого середовища : матеріали наукових праць ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернігів, 2018. – С. 370-373.
 4. Білецька Г. Сучасний стан і переваги розвитку органічного землеробства в Україні / Г. Білецька, Т. Щербюк // Проблеми екології та еволюції екосистем в умовах трансформованого середовища : матеріали наукових праць ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернігів, 2018. – С. 299-303.
 5. Білецька Г.А. Програмні компетентності і результати навчання вчителів біології / Г.А. Білецька, Н.Г. Міронова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXІV Каришинські читання). – Полтава : [б. в.], 2017. – С. 36-38.
 6. Білецька Г.А. Деякі аспекти екологізації вищої освіти України / Н.Г. Міронова, Г.А. Білецька // Матеріали ІІІ Всеукраїнського форуму «Освіта для збалансованого розвитку». – К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2017. – С. 27-30.
 7. Білецька Г.А. Фундаменталізація освіти і сталий розвиток суспільства / Г.А. Білецька, А.О. Дячук // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – С. 74-76.
 8. Білецька Г.А. Удосконалення змісту природничо-наукової підготовки майбутніх екологів / Г.А. Білецька // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (ХХІКаришинські читання). – Полтава, 2014. – С. 28-29.
 9. Білецька Г.А. Концептуальна модель природничо-наукової підготовки майбутніх екологів / Г.А. Білецька // Збірник доповідей і тез Міжнародної науково-практичної конференції «Викладач і студент : умови особистісно-професійного зростання». – Черкаси, 2014. – С. 24-26.
 10. Білецька Г.А. До питання екологізації професійної підготовки фахівців економічного профілю у вищих навчальних закладах / Г.А. Білецька // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Підготовка фахівців для сталого розвитку: досвід, проблеми, перспективи». – Львів, 2014. – С. 101-102.
 11. Білецька Г.А. Компетентнісний підхід до професійної екологічної освіти / Г.А. Білецька // Вища освіта в Україні : проблеми та перспективи розвитку : зб. тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції з проблем освіти. – Луцьк, 2013. – С. 96-98.
 12. Білецька Г.А. Підготовка фахівців-екологів у Хмельницькому національному університеті / Г.А. Білецька // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України». – Хмельницький : НАДПСУ, 2011. – С. 188-189.
 13. Білецька Г.А. Природничо-наукова компетентність у структурі професійної компетентності фахівця-еколога / Г.А. Білецька, В.В. Басіста // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у вищій та середній школі» (ХХКаришинські читання). – Полтава, 2013. – С. 33-35.
 14. Білецька Г.А. Використання віртуальних лабораторних робіт у природничо-науковій підготовці майбутніх екологів / Г.А. Білецька // Засоби і технології сучасного навчального середовища : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Кіровоград : ПП «Ексклюзив-Система», 2013. – С. 174-175.
 15. Білецька Г.А. Використання середовища Moodle для діагностики начальних досягнень студентів-екологів / Г.А. Білецька // Матеріали Все-української науково-практичної конференції «Сучасні технології навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців». – Львів, 2013. – С. 200-202.
 16. Білецька Г.А. Реалізація принципу профільності у природничо-науковій підготовці майбутніх екологів / Г.А. Білецька // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми природничих наук та методики викладання». – Ніжин : НДУ імені Миколи Гоголя, 2013. – С. 181-183.
 17. Білецька Г.А. Формування природничо-наукової компетентності майбутніх екологів засобами інформаційного середовища Moodle / Г.А. Білецька // Матеріали міжнародної науково-методичної Інтернет-конференції «Інноваційні педагогічні технології у підготовці майбутніх фахівців з вищою освітою : досвід, проблеми, перспективи». – Вінниця : ВНТУ, 2013. – Режим доступу : https://docs.google.com/file/d/0B23x OM6EvX0gMU92LUNHTEZzUE0/edit?usp=sharing&pli=1.
 18. Білецька Г.А. Розвиток екологічного туризму як шлях оптимізації рекреаційного використання території НПП «Подільські Товтри» / Г.А. Білецька // Матеріали Міжнародного екологічного форуму «Довкілля для України». – Київ, 2012. – С. 29-32.
 19. Білецька Г.А. Розвиток екологічного туризму як шлях оптимізації рекреаційного використання території НПП «Подільські Товтри» / Г.А. Білецька // Матеріали Міжнародного екологічного форуму «Довкілля для України». – Київ, 2012 року. – С. 176-177.
 20. Білецька Г.А. Культурно-просвітницький потенціал екологічного туризму / Г.А. Білецька // Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Екологія Малополіського Погориння в умовах зростаючого антропо-генного впливу». – Славута-Нетішин, 2011. – С. 199-202.
 21. Білецька Г.А. Культурно-просвітницький потенціал екологічного туризму / Г.А. Білецька // Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Екологія Малополіського Погориння в умовах зростаючого антропогенного впливу». – Славута-Нетішин, 2011. – С. 199-202.
 22. Білецька Г.А. Оптимізація рекреаційного природокористування у Хмельницькій області / Г.А. Білецька // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Здоров’я і довкілля». – 2010. – С. 9-10.
 23. Білецька Г.А. Комп’ютерний пошук мікродомішок сполук, що прискорюють горіння вуглецю і метану / Ю.В. Стефаник, В.І. Копилець, Г.А. Білецька // Тези доповідей міжнародної наукової конференції «Геологія і геохімія горючих копалин». – Львів : [б. в.]. – 2001. – С. 262-263.

 

Стандарти вищої освіти

 1. Білецька Г.А. Варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / Г.А. Білецька, Н.Г. Міронова, О.Л. Тульська. – Хмельницький : ХНУ. – 32 с.
 2. Білецька Г.А. Варіативна частина освітньо-професійної програми бакалавра напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / Г.А. Білецька, Н.Г. Міронова, О.Л. Тульська. – Хмельницький : ХНУ. – 42 с.
 3. Білецька Г.А. Варіативна частина засобів діагностики бакалавра напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / Г.А. Білецька, А.О. Дячук, С.М. Шевченко. – Хмельницький : ХНУ. – 39 с.

 

Методичні вказівки

 1. Білецька Г.А. Дипломна робота магістра : методичні вказівки щодо її проведення для студентів спеціальності “Екологія” / Н.Г. Міронова, Г.А. Білецька, Б.Б. Артамонов. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 24 с.
 2. Білецька Г.А. Педагогічна (асистентська) практика : програма і методичні вказівки щодо її проведення для студентів спеціальності «Екологія» / Г.А. Білецька, Н.Г. Міронова. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 40 с.
 3. Білецька Г.А. Переддипломна практика : методичні вказівки щодо її проведення для студентів спеціальності “Екологія” (освітній рівень «магістр») / Н.Г. Міронова., Г.А. Білецька, Б.Б. Артамонов. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 24 с
 4. Білецька Г.А. Дипломне проектування. Методичні вказівки для студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» / Н.Г. Міронова, Г.А. Білецька, Б.Б.Артамонов, О.О. Єфремова, В.В. Рибак. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 56 с.
 5. Білецька Г.А. Основи екології (Екологія). Методичні вказівки для студентів інженерних, технологічних, гуманітарних та економічних спеціальностей (заочна форма навчання) / Н.Г. Міронова, Г.А. Білецька, Б.Б. Артамонов. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 54 с.
 6. Білецька Г.А. Геологія з основами геоморфології. Методичні вказівки для студентів напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / Г.А. Білецька. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 69 с.
 7. Білецька Г.А. Моніторинг довкілля. Програма курсу і методичні вказівки для студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» / Г.А. Білецька, Б.Б. Артамонов. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 146 с.
 8. Білецька Г.А. Ґрунтознавство. Методичні вказівки для студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» / Г.А. Білецька. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – 56 с.
 9. Білецька Г.А. Урбоекологія. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» (заочна форма навчання) / Г.А. Білецька, Л.С. Юглічек. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – 56 с.
 10. Білецька Г.А. Ґрунтознавство. Методичні вказівки для студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» / Г.А. Білецька. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 40 с.
 11. Білецька Г.А. Магістерська робота. Методичні вказівки для студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» / Г.А. Білецька, Б.Б. Артамонов, В.П. Штангрет. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 46 с.
 12. Білецька Г.А. Науково-педагогічна практика. Методичні вказівки для студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» / Г.А. Білецька, Л.С. Юглічек. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 40 с.
 13. Білецька Г.А. Дипломне проектування. Методичні вказівки для студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» / Н.Г. Миронова, М.Д. Гомеля, В.П. Штангрет, А.А. Муляр, О.О. Єфремова, Г.А. Білецька. – Хмельницький : ТУП, 2003. – 51 с.
 14. Білецька Г.А. Моніторинг навколишнього середовища. Методичні вказівки для студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» / Г.А. Білецька. – Хмельницький : ТУП, 2003. – 44 с.
 15. Білецька Г.А. Основи екології. Програма курсу, методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання / Н.Г. Миронова, Г.А. Білецька. – Хмельницький : ТУП, 2001. – 31 с.
 16. Білецька Г.А. Біологія. Контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання для студентів заочної форми навчання спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» / Г.А. Білецька, Т.Ф. Петренко, Т.В. Виговська, О.О. Єфремова. – Хмельницький : ТУП, 2001. – 33 с.
 17. Білецька Г.А. Польова практика. Методичні вказівки до проведення польової практики для студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» / Н.Г. Миронова, Г.А. Білецька, О.М. Коржик. – Хмельницький : ТУП, 2001. – 21 с.
 18. Геологія з основами геоморфології. Грунтознавство. Контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання для студентів заочної форми навчання спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» / Г.А. Білецька. – Хмельницький : ТУП, 2001. – 33 с.

 

Поділитися: