Наукові видання

1.   Білик В.В. Формування проектувальної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю в процесі професійної підготовки : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Білик Вікторія Володимирівна ; Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – 379 с.

2.   Білик В.В. Формування проектувальної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю в процесі професійної підготовки : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Білик Вікторія Володимирівна ; Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – 20 с.

 

Навчальні видання

1.   Кустова О. Г. Виробництво і асортимент швейних ниток : довідник / О. Г. Кустова, В. В. Гриценко. – Львів : «Новий світ ‒ 2000», 2008. – 52 с. (з грифом МОНУ)

2.   Культура харчування : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки «Технологічна освіта» / В.В. Білик, О.В. Лівшун. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 152 с.

3.   Білик В. В. Методичні засади формування проектувальної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю : метод. рекомендації / В. В. Білик. – Хмельницький : Термінова поліграфія, 2015. – 96 с.

 

Статті у наукових виданнях

 

2016

1.   Билык В.В. Опытно-экспериментальная проверка педагогических условий формирования проектировочной компетентности у будущих инженеров-педагогов швейного профиля / В.В. Билык, Ю.М. Билык // Международный электронный журнал «Образовательные технологии и общество (Educational Technology & Society)». – 2016. – V.19. – № 2. – С. 482-499. – ISSN 1436-4522. URL: http://ifets.ieee.org/russian/periodical/journal.html (дата обращения: 18.04.2016). (іноземне наукове періодичне видання)

 

2015

2.   Білик В. Педагогічні умови формування проектувальної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю / В. Білик // Молодь і ринок. – 2015. – № 3 (122) березень. – С. 157‒161. (фахове видання)

3.   Білик В. Проектувальна компетентність майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю: критерії та показники сформованості / В. Білик // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. ‒ Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – Вип. 735. ‒ С. 14‒21. (фахове видання)

4.   Білик В. В. Модель формування проектувальної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю / В. В. Білик // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць / Глухівський НПУ ім. О. Довженка ; редкол.: О. І. Курок (відп. ред.) [та ін.]. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2015. – Вип. 27. ‒ С. 10‒16. (фахове видання)

5.   Bilyk V. Peculiarities of design competence formation in future clothing engineering educators in Ukraine and foreign countries / V. Bilyk // Comparative professional pedagogy. – 2015. – Vol. 5. ‒ Issue 1. – P. 122–127. (іноземне наукове періодичне видання)

 

2014

6.   Білик В. В. Оновлення змісту освіти в умовах впровадження галузевих стандартів вищої освіти третього покоління / В. В. Білик // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. ‒ Педагогические науки. – Симферополь : НЩ КІПУ, 2014. ‒ Вып. 45. ‒ С. 77‒80. (іноземне наукове періодичне видання)

7.   Билык В. В. Экспериментальная проверка эффективности формирования проектировочной компетентности будущего инженера-педагога швейного профиля [Электронный ресурс] / В. В. Билык // Концепт. – 2014. ‒ № 10 (октябрь). – ART 14295. – Режим доступа : http://e-koncept.ru/2014/14295.htm. (іноземне наукове періодичне видання)

8.   Билык В. В. Характеристика инженерно-педагогического образования на этапе вхождения Украины в ЕПВО / В. В. Билык // Инклюзивное образование: проблемы и перспективы : сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции «Сетевое взаимодействие университетов с социальными партнерами в области инклюзивного образования: международный и региональный аспект» (Великий Новгород, 19‒21 мая 2014 года). – Великий Новгород : [б. и.], 2014. – С. 34–41.

 

2013

9.   Білик В. Оцінювання професійної компетентності майбутніх фахівців в умовах професійної підготовки у вищій школі / В. Білик // Молодь і ринок. – 2013. – № 7 (102) липень. – С. 133–137. (фахове видання)

10.   Білик В. Стандарти вищої професійної освіти України і Російської Федерації: стан і перспективи вдосконалення / В. Білик // Порівняльна професійна педагогіка. – К.; Хмельницький : ХНУ, 2013. – № 2 (6). ‒ С. 76–81. (фахове видання)

11.   Білик В. В. Характеристика засобів і форм професійного навчання у вищій школі як складових педагогічної системи / В. В. Білик // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – Вип. 14. – С. 69–73. (фахове видання)

 

2012

12.   Білик В. В. Перспективи розвитку вітчизняної інженерно-педагогічної освіти в контексті євроінтеграційних процесів / В. В. Білик // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць. – Хмельницький : ХГПА, 2012. – Вип. 11. – С. 26–30. (фахове видання)

 

2011

13.   Білик В. В. Характеристика складових педагогічної системи в контексті модернізації вищої освіти в Україні / В. В. Білик // Удосконалення професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті модернізації вищої школи : матеріали Міжвуз. наук.-практ. конф. аспірантів та молодих учених (Хмельницький, 20 жовтня 2011 р.) / Хмельницька обласна рада, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький : ХГПА, 2011. – С. 5–17.

 

2010

14.   Білик В. В. Компетенції і компетентності як нові освітні конструкти / В. В. Білик // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць. – Хмельницький : ХГПА, 2010. – Вип. 7. – С. 41–46. (фахове видання)

15.   Білик В. В. Сутність і структура професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів / В. В. Білик // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – К.; Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2010. – Вип. 25. ‒ С. 219–225. (фахове видання)

 

2009

16.   Гриценко В. В. Модель формування спеціальних компетенцій в процесі професійної підготовки / В. В. Гриценко // Збірник наукових праць № 48/2 / Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. – Хмельницький : НАДПСУ, 2009. – Ч. II. ‒ С. 28–30. (фахове видання)

17.   Красильникова Г. В. Компетентнісний підхід в освіті: аналіз термінології / Г. В. Красильникова, В. В. Гриценко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського : зб. наук. праць. ‒ Серія: педагогіка і психологія. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2009. – Вип. 28. ‒ С. 381–385. (фахове видання)

18.   Білик В. В. Характеристика етапів розвитку компетентнісного підходу в освіті / В. В. Білик // Професійна підготовка педагогічних кадрів: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку : матеріали Міжвуз. наук.-практ. конф. аспірантів та молодих учених (Хмельницький, 22 жовтня 2009 р.) / Хмельницька обласна рада, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький : ХГПА, 2009. – С. 13‒19.

19.   Кустова О. Г. Формування дидактичної моделі дисципліни «Матеріалознавство швейного виробництва» / О. Г. Кустова, В. В. Білик // Професійне становлення особистості: проблеми та перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. – Хмельницький : [б. в.], 2009. – С. 347–349.

 

2008

20.   Гриценко В. В. Класифікація компетентностей і компетенцій в освіті: аналітичний огляд / В. В. Гриценко, Г. В. Красильникова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – К.; Вінниця : ДОВ «Вінниця», 2008. – Вип. 19. ‒ С. 23–36. (фахове видання)

21.   Гриценко В. В. Ітегративний підхід до змісту навчального матеріалу дисциплін швейного профілю / В. В. Гриценко // Професійна підготовка педагогічних кадрів у контексті європейського освітнього простору : матеріали Міжвуз. наук.-практ. конф. аспірантів та молодих учених (Хмельницький, 23 жовтня 2008 р.) / Хмельницька обласна рада, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький : ХГПА, 2008. – С. 44–54.

22.   Гриценко В. В. Роль загальнокультурних ключових компетенцій в професійному становленні фахівців / В. В. Гриценко // Виховний потенціал українського народного мистецтва, фольклору, обрядовості та звичаїв у роботі навчально-виховних закладів : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару (Хмельницький, 12 березня 2008 р.). – Хмельницький : ХГПА, 2008. – С. 45–47.

 

2007

23.   Гриценко В.В. Розробка модульного динамічного об’єктно-орієнтованого середовища для навчання в умовах впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу на прикладі дисципліни «Нове в техніці та технології швейних виробів» / В.В. Гриценко, Г.В. Красильникова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми впровадження кредитно-модульної системи при вивченні фундаментальних дисциплін очима студентів та викладачів», 14-16 травня 2007 р. – Харків, 2007. – С.164-169.

24.   Гриценко В. Роль самостійної роботи студентів в концепції сучасних технологій навчання / В. Гриценко // Професійне становлення особистості: проблеми та перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. – Хмельницький : Авіст, 2007. – С. 329–330.

 

Поділитися: