Монографії та посібники:

1.   Красильникова Г. В. Моніторинг якості професійної підготовки інженерів швейної галузі у вищому навчальному закладі: теоретичні та методичні засади : монографія / Г. В. Красильникова ; за наук. ред. Л. Б. Лук’янової. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 543 с.

2.   Красильникова Г. В. Управління якістю послуг вищих закладів освіти на основі міжнародних стандартів / Г. В. Красильникова // Моніторинг якості навчального процесу у вищому закладі освіти : кол. монографія (розділ 1, 2, параграфи 3.3, 3.7 розділу 3, параграфи 4.2–4.5 розділу 4) / М. Є. Скиба, С. Г. Костогриз, Г. В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 219 с.

3.   Красильникова Г. В. Порівняльний аналіз стандартів вищої освіти України і Російської Федерації / Г. В. Красильникова, С. Г. Костогриз, М. Є. Скиба // Державні стандарти професійної освіти: теорія і методика : монографія / За ред. Н. Г. Ничкало. – Хмельницький : ТУП, 2003. – С. 303–324.

4.   Красильникова Г. В. Психолого-педагогічне забезпечення професійної підготовки майбутніх інженерно-педагогічних працівників / Г. В. Красильникова, О. П. Федик // Психологія праці і професійної підготовки особистості : навч. посібник / За ред. П. С. Перепелиці, В. В. Рибалки. – Хмельницький : ТУП, 2001. – С. 261–270.

 

Наукові праці у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях:

1.   Красильникова Г. В. Електронний журнал як інструмент моніторингу якості результатів професійної підготовки інженерів швейної галузі / Г. В. Красильникова // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Вип. 735. Серія: Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. – С. 79–86.

2.   Krasylnykova H. The quality monitoring systems of professional training in Ukrainian Universities / H. Krasylnykova // Intellectual Archive. – Canada. – 2015. – Vol. 3 – № 2. – P. 91–96.

3.   Красильникова Г. В. Європейські підходи до моніторингу якості вищої освіти у документах та стандартах / Г. В. Красильникова // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : зб. наук. праць / Редкол. Л. Б. Лук’янова (голова) та ін. ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – К. ; Луганськ : НОУЛІДЖ, 2014. – Вип. 1 (8). – С. 211–221.

4.   Красильникова Г. В. Класифікація моделей моніторингу якості складових педагогічної системи у вітчизняних вищих навчальних закладах / Г. В. Красильникова // Молодь і ринок : наук.-пед. журнал. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, 2014. – № 11 (118). – C. 99–104.

5.   Красильникова Г. В. Концептуальні засади моніторингу якості професійної підготовки інженерів швейної галузі на інституційному рівні / Г. В. Красильникова // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Педагогические науки. – Симферополь : НИЦ КИПУ, 2014. – Вып. 48. – С. 44–50.

6.   Красильникова Г. В. Модельний ряд моніторингу якості професійної підготовки інженерів швейної галузі у ВНЗ / Г. В. Красильникова // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Вип. 729. Серія: Педагогіка і психологія. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2014. –   С. 45–55.

7.   Красильникова Г. В. На шляху до сучасної системи моніторингу якості вітчизняної освіти / Г. В. Красильникова // Вища освіта України. – 2014. – № 11–12. – С. 24–35.

8.   Красильникова Г. В. Стратегія розроблення внутрішньої системи моніторингу якості професійної підготовки фахівців / Г. В. Красильникова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – Харків : УІПА, 2014. – Вип. 45. – C. 52–59.

9.   Красильникова Г. В. Cтан вітчизняної системи моніторингу якості освіти та перспективи її реформування / Г. В. Красильникова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія : зб. наук. праць. – / Редкол.: В. І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2014. – Вип. 42. – Ч. 1 – С. 11–17.

10.   Красильникова Г. В. Система моніторингу якості вищої освіти в університетах Великобританії: досвід для України / Г. В. Красильникова // Порівняльна професійна педагогіка / Голов. ред. Н. М. Бідюк. – К.–Хмельницький : ХНУ, 2014. – № 4 (3). – С. 138–144.

11.   Красильникова А. В. Нормативно-правовая база Национальной системы мониторинга качества образования в Украине / А. В. Красильникова // Инклюзивное образование: проблемы и перспективы : сб. науч. тр. Новгородского гос. ун-та им. Ярослава Мудрого. – Великий Новгород : НовГУ, 2014. – С. 130–135.

12.   Красильникова А. В. Обзор моделей мониторинга качества составляющих педагогической системы в украинских вузах [Электронный ресурс] / А. В. Красильникова // Концепт. – 2014. – № 11. – Режим доступа: http: // e- koncept.ru/2014/14329 htm (дата обращения: 3.02.2015).

13.   Красильникова Г. В. Моніторинг у вищій освіті: погляд з України / Г. В. Красильникова // Potrzeby czloweka wspolczeznego i ich zaspokajanie / Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II. – Stalowa Wola (Polska), 2013. – С. 235–251.

14.   Красильникова Г. В. Історичні та дидактичні аспекти освітнього моніторингу у вітчизняних ВНЗ / Г. В. Красильникова // Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис. Темат. випуск «Науково-методичні засади управління якістю освіти у вищих навчальних закладах». – Луцьк : ВолиньПоліграф. – 2013. – № 2 (додаток 2). – С. 270–277.

15.   Красильникова Г. В. Внутрішня система моніторингу якості вищої освіти в навчальних закладах Російської Федерації / Г. В. Красильникова // Порівняльна професійна педагогіка / Голов. ред. Н. М. Бідюк. – К.–Хмельницький : ХНУ, 2013. – № 2 (6). – С. 66–75.

16.   Красильникова Г. В. Контент-аналіз поняття «моніторинг» / Г. В. Красильникова // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / Голов. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – Вип. 14. – С. 261–266.

17.   Красильникова Г. В. Оновлення змісту вищої професійної освіти на основі компетентісного підходу / Г. В. Красильникова // Нова педагогічна думка. – Рівне : РОІППО, 2013. – № 1. – С. 36–40.

18.   Красильникова Г. В. Становлення та розвиток моніторингу в освітній діяльності / Г. В. Красильникова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія : зб. наук. праць / Редкол.: В. І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2013. – Вип. 39. – С. 282–289.

19.   Красильникова Г. В. Сучасні підходи до моніторингу якості результатів навчання у вищій школі / Г. В. Красильникова // Молодь і ринок. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, 2013. – №1 (96). – C. 93–98.

20.   Красильникова Г. В. Моніторинг в освіті: ґенеза та дефінітивний аналіз / Г. В. Красильникова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія : зб. наук. праць / Редкол.: В. І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця : Нілан ЛТД, 2012. – Вип. 38. – С. 423–427.

21.   Красильникова Г. В. Розвиток поняття якості підготовки фахівців у вищих закладах освіти та її оцінки / Г. В. Красильникова, С. Г. Костогриз, Г. С. Ткачук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія : зб. наук. праць / Редкол.: М. І. Сметанський (голова) та [ін.]. – Вінниця : ПП «Едельвейс і К», 2010. – № 31. – С. 25–31.

22.   Вищі навчальні заклади України на шляху до єдиного європейського освітянського простору // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Збірник наукових праць. – Вип. 5. – К.–Вінниця : ДОВ Вінниця, 2004. –С. 515-518.

23.   Красильникова Г. В. Ретроспективний аналіз навчальних планів підготовки інженерів швейного виробництва / Г. В. Красильникова // Нова педагогічна думка. – Рівне, 1998. – № 1. – С. 35–37.

 

Наукові праці апробаційного характеру:

1.   Красильникова А. В. Национальная система мониторинга качества образования в Украине / А. В. Красильникова // Педагог в мире образования : сб. ст. по материалам VI научно-практ. конф. с междунар. участием «Педагогическое образование: история, современность, перспективы» / Сост. Е. В. Иванов. – Великий Новгород : НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2015. – С. 107–119.

2.   Красильникова Г. В. Удосконалення системи внутрішнього забезпечення якості в університеті / Г. В. Красильникова, С. Р. Красильников // Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи : тези доп. Другої міжнар. наук.-практ. конференції (м. Львів, 28–30 травня 2015 р.). – Л. : НУ «Львівська Політехніка», 2015. – С. 45–47.

3.   Красильникова А. В. Особенности внедрения системы мониторинга качества профессиональной подготовки специалистов в украинских ВУЗах / А. В. Красильникова // Обучение и применение креативных промышленных тенологий : сб. ст. Междунар. науч. конференции / Азербайджанский технологический университет (г. Гянджа (Азербайджан), 7–8 мая 2015 г.). – 2015.

4.   Красильникова Г. В. Дескрипторная модель качества организации учебно-воспитательной работы в ВУЗе / Г. В. Красильникова // Информационные и коммуникационные технологии в науке, образовании и производстве : материалы науч.-практ. конф. (г. Тирасполь (Молдова) 29–30 октября 2012 г.). – Тирасполь : Ликрис, 2012. – С. 148–151.

5.   Красильникова А. В. Учебные электронные издания в образовательной среде Хмельницкого национального университета / А. В. Красильникова // Информатизация образования – 2012 : материалы Междунар. науч.-практ. конференции (Орел, 18–21 июня 2012 г.). – Орел : ФГБОУ ВПО, 2012. – C. 131–140.

6.   Красильникова Г. В. Дидактичні аспекти використання електронного навчального середовища в університеті / Г. В. Красильникова // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : матеріали VI міжнар. наук.-практ. конференції (Хмельницький, 24–26 жовтня 2011 р.). – Хмельницький : ХНУ, 2011. – С. 168–173.

7.   Красильникова Г. В. Стандартизация на постсоветском образовательном пространстве: украинский опыт и перспективы / Г. В. Красильникова // Проектирование компетентносно-ориентированного образовательного процесса в высшей школе : материалы ХХІ всерос. науч.-метод. конференции «Проблемы качества высшего образования» (Уфа, 23–28 мая 2011 г.). – М.–Уфа : НИТУ «МИСиС» Ин-т качества высшего образования. – 2011. – Ч. 2. – С. 51–63.

8.   Красильникова А. В. Предпосылки развития процесса стандартизации высшего образования в Украине / А. В. Красильникова // Стратегии дифференциации и индивидуализации обучения студентов в русле Болонского процесса : сб. науч. ст. Междунар. науч.-практ. конференции (Великий Новгород, 16–7 мая 2011 г.). – 2011. – С. 100–104.

9.   Красильникова Г. В. Трансформація складових вітчизняної системи вищої освіти в контексті євроінтеграції / Г. В. Красильникова // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конференції (м. Хмельницький, 24–26 жовтня 2007 р.). – Хмельницький : ХНУ, 2007. – С. 102–108.

10.   Красильникова Г. В. Розробка проекту державного стандарту вищої освіти спец. 7.091801 «Швейні вироби». Повідомлення І / Г. В. Красильникова, О. В. Пащенко, О. Г. Кустова [та ін.] // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький : ТУП. – 1999. – № 2. – С. 34–36.

11.   Красильникова Г. В. Структура безперервної професійної підготовки фахівців швейного профілю / Г. В. Красильникова, Г. М. Федонюк // Шляхи та проблеми входження освіти України в світовий освітянський простір : зб. доп. Міжнар. наук.-метод. конференції (м. Вінниця, 14–17 квітня 1999 р.). – Вінниця : ВДТУ, 1999. – Т. 2. – С. 165–167.

 

Інші праці:

1.   Система внутрішнього забезпечення якості у Хмельницькому національному університеті : зб. нормативних документів з організації освітньої діяльності. / Уклад.: В. І. Бегняк, Г. В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 446 с.

2.   Красильникова Г. В. Етапи формування нормативно-правової бази моніторингу якості вітчизняної освіти / Г. В. Красильникова // Дидактика професійної школи. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – № 3. – С. 75–80.

3.   Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра. Галузевий стандарт вищої освіти України. Галузь знань 0516 «Текстильна та легка промисловість». Спеціальність 8.05160202 «Конструювання та технологія швейних виробів» / А. Л. Славінська, О. М. Домбровська, Г. В. Красильникова, С. М. Березненко, Л. Б. Білоцька. – К. : КНУТД, 2012. – 23 с.

4.   Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста. Галузевий стандарт вищої освіти України. Галузь знань 0516 «Текстильна та легка промисловість». Спеціальність 7.05160202 «Конструювання та технологія швейних виробів» / А. Л. Славінська, О. М. Домбровська, Г. В. Красильникова, С. М. Березненко, Л. Б. Білоцька. – К. : КНУТД, 2012. – 20 с.

5.   Освітньо-професійна програма магістра. Галузевий стандарт вищої освіти України. Галузь знань 0516 «Текстильна та легка промисловість». Спеціальність 8.05160202 «Конструювання та технологія швейних виробів» / А. Л. Славінська, О. М. Домбровська, Г. В. Красильникова, С. М. Березненко, Л. Б. Білоцька. – К. : КНУТД, 2012. – 39 с.

6.   Освітньо-професійна програма спеціаліста. Галузевий стандарт вищої освіти України. Галузь знань 0516 «Текстильна та легка промисловість». Спеціальність 7.05160202 «Конструювання та технологія швейних виробів» / А. Л. Славінська, О. М. Домбровська, Г. В. Красильникова, С. М. Березненко, Л. Б. Білоцька. – К. : КНУТД, 2012. – 42 с.

7.   ЄКТС. Інформаційний пакет. Навчальні програми підготовки фахівців на 2012–2013 навч. рік. / В. І. Бегняк, Г. В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 182 с.

8.   ECTS. Information package. Study programs of training professionals. 2012–2013 academic year / V. Begnyak, N. Lyulkun, G. Krasilnikova. – Khmelnytskyi : KNU, 2012. – 163 p.

9.   ЄКТС (ECTS) Інформаційний пакет. Навчальні програми підготовки фахівців на 2011–2012 навч. рік. / В. І. Бегняк, Г. В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 161 с.

10.   ECTS. Information package. Educational programs of specialists training / V. Begnyak, N. Lyulkun, G. Krasilnikova. – Khmelnytskyi : KNU, 2011. – 159 p.

11.   Система управління якістю вищої освіти у Хмельницькому національному університеті : зб. нормат. док. з організації освітньої діяльності / Упоряд.: В. І. Бегняк, Г. В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 466 с.

12.   Система управління якістю вищої освіти у Хмельницькому національному університеті : збірник нормат. док. з організації навчального процесу. Ч. 1 / Упоряд.: В. І. Бегняк, Г. В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 202 с.

13.   Система управління якістю вищої освіти у Хмельницькому національному університеті : збірник нормат. док. з організації навчального процесу. Ч. 2 / Упоряд.: В. І. Бегняк, Г. В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 216 с.

14.   ECTS. Інформаційний пакет. Навчальні програми підготовки фахівців / В. І. Бегняк, Г. В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 290 с.

15.   Красильникова Г. В. Особенности оценивания результатов учебной деятельности студентов в условиях перехода на кредитно-модульную систему организации ученого процесса / Г. В. Красильникова // Единое образовательное пространство славянских государств в ХХІ веке: проблемы и перспертивы : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конференции (Брянск, 5–6 апреля 2006 г.). – Брянск : БГТУ, 2006. – С. 40–45.

16.   Анотації дисциплін. Інформаційний пакет (Ч. ІІ) / В. І. Бегняк, Г. В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – 91 с.

17.   Методика розробки основних документів з організації навчального процесу в університеті / В. І. Бегняк, Г. В. Красильникова, О. В. Пащенко та ін. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 52 с.

18.   Організація навчального процесу за кредитно-модульною системою на різних структурних рівнях в умовах Хмельницького національного університету. Методичні рекомендації / С. Г. Косторгиз, Г. В. Красильникова, О. В. Пащенко та ін. – 2-ге вид. доп. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 27 с.

19.   Методологія контролю в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу : метод. рекомендації / Уклад.: М. Є. Скиба, Г. В. Красильникова, В. І. Бегняк, О. В. Пащенко. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 96 с.

20.   Навчальні програми підготовки бакалаврів за кредитно-модульною системою. Інформаційний пакет / В. І. Бегняк, Г. В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 113 с.

21.   Красильникова Г. В. Сучасні підходи до формування змісту професійної освіти / Г. В. Красильникова // Дидактика професійної школи. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – № 2. – С. 26–34.

22.   Механізм організації навчального процесу за кредитно-модульною системою на різних структурних рівнях (на прикладі Хмельницького національного університету). Методичні рекомендації / С. Г. Костогриз, Г. В. Красильникова, О. В. Пащенко та ін. – Хмельницький : ХДУ, 2004. – 25 с.

23.   Красильникова Г. В. Стандарти вищої освіти України і Російської Федерації: компаративний аналіз / Г. В. Красильникова, В. І. Бегняк // Проблеми освіти : наук.-метод. збірник. – К. : Наук.-метод. центр вищої освіти, 2003. – Вип. 34. – С. 92–105.

24.   Освітньо-кваліфікаційна характеристика за напрямом 0918 «Легка промисловість» спеціальності «Швейні вироби» : проект / Г. В. Красильникова, О. В. Пащенко, О. О. Арцева. – К. : ІЗМН, 1999. – 12 с.

25.   Освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.0918501 «Швейне виробництво» : проект. – К. : Міністерство освіти України, 1996. – 19 с.

 
 

Поділитися: